Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák VG Events Produkciós Kft. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 34., cégjegyzékszám:  01-09-173644 , nyilvántartó hatóság: , adószám: 24365200 -2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: VG Events Produkciós Kft.
A szolgáltató székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 34.

Cégjegyzékszm: 01-09-173644
Adószáma: 24365200 -2-42

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: merch@kacajzenekar.hu


A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., +36 1 700 2323 info@mhosting.hu)


A szerződés nyelve: magyar

 1. Alapvető rendelkezések

1.2 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

1.2. Jelen ÁSZF 2023.11.16-től visszavonásig hatályos.

1.3. Jelen webshop szerzői jogi védelem alatt áll, mindennemű adat és tartalom másolása, valamint felhasználása szerzői engedély nélkül tilos.

1.4. Jelen webshop a kacajzenekar.hu címen áll rendelkezésre, a hét minden napján, 0-24 óráig (kivéve a technikai frissítések idején)

 1. Adatkezelési szabályok

2.1 Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: kacajzenekar.hu/adatvedelmi-iranyelvek

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.  A termékek jelenleg kizárólag jelen webshop felületén vásárolhatók meg, személyes vásárlásra nincs mód. A termékek ára tartalmazza az Általános Forgalmi Adót (ÁFÁ-t) és a csomagolás díját. A termékek ára nem tartalmazza a szállítás díját, azt a megrendelői adatok megadása során tudja kiválasztani a vevő, a szállítás díja és módja abban a fázisban jelenik meg.

3.2. A Szolgáltató a webshop felületén részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelentet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 1. Rendelés menete

4.1. Szolgáltató rendszerének használatához Felhasználónak lehetősége van regisztráció nélkül vásárolni.

4.2. Felek között a termék adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot online fizetési partnerünk oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a Szolgáltató, valamint a fizetési és számlázási partnereink által küldött visszaigazoló e-mailekben.

4.3. Szolgáltató a termék kézbesítésekor elküldi Felhasználónak a letölthető e-számlát a vásárláskor megadott e-mail címére.

4.4. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

4.5. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.6. Amennyiben ezt a visszaigazolást 1 órán belül Felhasználó nem kapja meg, a merch@kacajzenekar.hu címre küldött e-maillel jelezheti ezt Szolgáltató felé. Szolgáltató a visszaigazolást kérésre újra elküldi. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja a visszaigazolás hiányát, ennek kiküszöbölése érdekében ajánlott kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal.

4.7. Felhasználó a kosarát megtekintve ellenőrizheti, hogy az általa megvásárolni kívánt terméket helyezte-e bele, megfelelő variációt (pl. méret, szín) választott belőle.

4.8. A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható.

4.9. A termékek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Ha a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak bármilyen egyéb (pl. szállítási) költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

4.10. A webshopban igénybe vehető fizetési mód kizárólag a bankkártyás fizetés, az igénybevehető szállítási mód pedig futárszolgálat és személyes átvétel. Amennyiben új átvételi / szállítási mód válik elérhetővé, azt az ÁSZF frissítésével közzé teszi a Kereskedő.

4.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 1. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

5.1. A Termékek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termékek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5.2. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban, a számlákat pedig elektronikus formában, a Szolgáltató Számlázz.hu fiókjában őrzi meg.

5.3. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.). közbeiktatásával bocsátja ki. Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számlák a mindenkor hatályos jogszabályok szabályai szerint online átadásra kerülnek az adóhatóság részére, és ennek megfelelően a számlák utólagos módosítására nincs lehetőség.

5.4. Az online bankkártyás fizetések a myPos rendszerén keresztül történnek. A bankkártya adatok a kereskedőhöz semmilyen módon nem jutnak el.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása az érkezés sorrendjében történik és a gyártási sajátosságok miatt maximum 30 (azaz harminc) napig tart.

6.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 30 naptári napon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 1. Elállás joga

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. Az elállási jog e-mailben gyakorolható a merch@kacajzenekar.hu címen. Az elállási jogokról és lehetőségekről itt olvashat részletesen: kacajzenekar.hu/elallas

 1. Garancia, jótállás

8.1. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Minőségi kifogás esetén a vevő csere vagy javítás lehetőségével élhet, amennyiben egyik sem teljesíthető, úgy a Kereskedő árleszállítást, vagy elállást ajánlhat fel.

 1. Panaszkezelés

9.1. A webshop köteles a panaszos fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. A panaszkezelés elsődleges csatornája az e-mail, a panaszos fogyasztó a kereskedőt az alábbi címen tudja elérni: merch@kacajzenekar.hu

 1. Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

2023.12.11.